Ajankohtaista

Syyslukukauden 2014 tapahtumia:

OPS-työn ydinryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 9.9. Kokouksessa suunniteltiin tulevan syyslukukauden OPS-työtä. OPS-yrinryhmä työstää kahta pääteemaa, Joensuun normaalikoulun tuntijakoesitystä sekä arviointia. Ydinryhmä tekee molemmista pohjatyötä siten, että asiat päästään esittelemään opettajakunnalle keskustelun pohjaksi. Sekä tuntijaon että arvioinnin jatkotyöstämistä varten kootaan opettajista suurempi asiantuntijaryhmä.

Syyskuussa opettajat tutustuivat Tulliportin opettajakunnan kokouksessa uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin draaman keinoin. Oppilaiden draamaryhmä esitti tilanteen (esim. valvova opettaja kohtaa tupakoijat) ja oettajien tuli pohtia ja päättää kuinka tilanteessa toimitaan.

Teso-päivän 8.11. aiheena ovat mm. OPS-asiat. Päivän aikana käsitellään Joensuun normaalikoulun tuntijakoesitys sekä arviointiin liittyviä kysymyksiä.

Viime kevätlukukauden aikana toteutetun koulumme oppilaiden ja heidän vanhempiensa toimintakulttuuri- ja arvopohjakeskustelun jatkotyöstäminen on käynnissä. Oppilaat pohtivat kysymystä "Millaisessa koulussa on hyvä olla ja oppia?". Vanhemmat pohtivat peruskoulun roolia ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Vastausten ja tuotosten analysoinnin tulokset näkyvät myöhemmin Joensuun normaalikoulun kotisivuilla sekä tässä OPS-työkalupakissa kohdassa Toimintakult.tuuri ja koulun opetussuunnitelman arvopohja: Arvokeskustelujen tuloksia.

Länsikadun koulussa on käynnissä H2-harjoittelu. Yksi harjoittelun tavoitteista on ymmärtää opetussuunnitelman merkitys ja oppia käyttämään sitä opetuksen suunnittelun pohjana. Harjoittelijoille pidettiin 8.9. suurryhmäohjaus, jossa opiskelijat tutustuivat meneillään olevaan OPS2016-opetussuunnitelmatyöhön sekä uuden opetussuunnitelman ideologiaan. Opiskelijat perehtyivät pienryhmissä omien opetettavien aineidensa nykyiseen opetussuunnitelmaan siten, että he saivat kokonaiskäsityksen ainesisällöistä koko perusasteen ajalta. Opiskelijat kirjasivat huomionsa titanpad-alustalle ja ryhmäohjauksen lopuksi kukin ryhmä esitteli tuotoksensa.

Aineenopettajaharjoittelijoille järjestettiin Opetuksen perusteiden harjoitteluun kuuluvana suurryhmäohjaus: OPS opettajan työvälineenä. Opiskelijat pohtivat koulun toimintakulttuurin muutosta yhtenä uuden opetussuunnitelman keskeisistä painopisteistä. Opettajaopiskelijat tutustuvat omien oppiaineidensa voimassa oleviin ja tuleviin opetussuunnitelmiin ryhmäohjauksissa.

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki (OPStuki 2016) on eNorssi -verkoston ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen opetussuunnitelmatyön tukiorganisaationa. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintovirastot ja opettajankoulutuslaitokset. Joensuussa järjestettiin arviointia koskeva koulutus 12.9.2014. Tarkemmin koulutuskokonaisuudesta sen omalla  verkkosivustolla ja facebook-sivustolla.


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu