Jyväskylän normaalikoulu OPS2016

Ajankohtaista

Jyväskylän normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ja nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 17.3.2016 https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops  ja https://peda.net/jyu/normaalikoulu/lop2.

Olemme koonneet Prosessin käynnistäminen ja eteneminen -sivustolle keväästä 2012 tekemämme OPS-työn.  Sivustolta voi seurata työmme etenemisistä kokonaisuutena vaihe vaiheelta.

 

Uuden lukuvuoden alkaessa

Syyslukukauden 2014 alun kaksipäiväisessä TESOSSA aiheena olivat monilukutaito ja motivaatio. TESO-päivä sujui yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Professori Minna-Riitta Luukka luennoi aiheesta Kohti monilukutaitoa ja
kielitietoista koulua?
tutkijatohtori Riikka Hirvonen käsitteli aihetta Motivaatio ja sen merkitys oppimisessa ja tutkijatohtori Kati Vasalampi aihetta Motivaation merkitys kouluhyvinvoinnille ja koulu-uralle nuoruudessa. Luentojen jälkeen pohdittiin luennoitsijoiden antamia näkökulmia seka-aineryhmissä.

Yhteistyö Jyväskylän kaupungin OPS-ohjausryhmän kanssa on jatkunut. Ohjausryhmään kuuluu myös OKLn edustus. Yhteistä suunnittelua ja ideointia on tehty mm. siitä, miten kouluissa avattaisiin uuden opsin aiheita ja sisältöjä. Noin joka kolmas viikko kokoonnumme yhdessä jakamaan ajatuksiamme ja viemään OPS-prosessia yhdessä eteenpäin.

Syyskuussa koulun OPS-ryhmä suunnitteli tulevia pedagogisia opettajankokouksia - oppimisen kuppiloita - ja TESO-puolkkaita. Päätettiin aloittaa omannäköisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ideointi ja suunnittelu. Millä tavalla saisimme kehitetyksi ja luoduksi uudenlaista ja innostavaa oppimisen halua?  Myöhemmässä vaiheessa otamme mukaan myös oppilaita ja vanhempia. Sovimme myös menettelystä, kuinka Jyväskylän normaalikoulu antaa lausuntonsa OPHn pyytämiin perusteiden kommentointeihin.

 

Henkilökunnan, huoltajien, oppilaiden ja opetusharjoittelijoiden osallistaminen OPS-työhön

Vuoden 2013 ja 2014 taitteessa toteutettiin laaja Wilma-kysely huoltajille/vanhemmille, henkilökunnalle sekä opetusharjoittelijoille. Kysely laadittiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Käytimme pohjana OPS-tiekartassa olevaa Turun kaupungin OPS-kyselyä. Pyysimme seutuyhteistyön merkeissä muita Keski-Suomen kuntia mukaan. Osanotto oli laaja. Kysely toteutettiin sähköisesti Webropolilla.

Lomakkeessa kysyttiin seuraavista asioista:

 Mitkä osatekijät ovat tärkeitä kasvussa ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen ?

­ vastuunottaminen omasta toiminnasta

­ motivaatio osallistumiseen ja oppimiseen

­ terveen itsetunnon vahvistuminen

­ erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen

­ hyvä ja toista kunnioittava käyttäytyminen

­ terveelliset elämäntavat

­ kestävän kehityksen ymmärtäminen

­ luonnon kunnioittaminen

­ tasa­arvoisuus

­ oikean ja väärän ymmärtäminen

 

Mitkä tiedot ja taidot ovat lapselle ja nuorelle tärkeitä tulevaisuudessa?

­ oppimaan oppimisen taidot

­ ajattelun ja luovuuden taidot

­ tiedonhankintataidot

­ tieto­ ja viestintätekniset taidot

­ yhdessä tekemisen taidot

­ vuorovaikutustaidot

­ osallistuvan kansalaisen taidot 

­ hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen

­ ajanhallintataidot

­ pitkäjänteinen ja sinnikäs toiminta

­ epävarmuuden sietokyky

 

Avoin kysymys: 

Mikä on tärkein muutos, jonka haluaisit tulevaisuuden kouluun?

­

Vastauksissa oli neliportainen asteikko:

Erittäin tärkeä, tärkeä, melko tärkeä ja ei tärkeä

Erikseen kysyttiin vielä vastuun jakautumista kodin ja koulun välillä:

Koulun vastuulla, enimmäkseen koulun vastuulla, enimmäkseen kodin vastuulla ja kodin vastuulla

 

Tammikuussa 2014 alakoulun ja yläkoulun oppilaat osallistettiin OPS-työhön luokittain. Alla oleviin kysymyksiin pyrittiin saamaan vastauksia erilaisin toiminnallisin menetelmin. Alakoulun puolella opettajat saivat päättää itsenäisesti työskentelytavan. Yläkoulun puolella opettajat hyödynsivät OPS-ryhmämme jäsenen Pirjo Pollarin kokeilemaa työtapaa 

Kohti uutta koulua_oppilaat osallistuvat 2014.pptx

Kysymykset:

1. Mitka ovat minulle tai meille tarkeita asioita koulussa?

 2. Millainen on tulevaisuuden unelmakoulu?

3. Miten ja missä opin parhaiten?

Prosessi:

Luokkakeskustelu LOn ja/tai aineenopettajan kanssa, alakoulussa luokanopettajan johdolla.  Luokat valitsivat ehdotuksista ja vastauksista kolme tärkeintä ajatusta, jotka tuotiin oppilaskuntien käsittelyyn. Oppilaskunnan hallitus teki koosteen koko koulun osalta OPS-ryhmää, Nuorisovaltuustoa ja Lasten parlamenttia varten.

 

Tulosten tarkastelu

 Tuloksia tarkastellaan keväällä 2014 koulumme pedagogisissa opettajankokouksissa, koulun johtokunnassa ja Jyväskylän kaupungin OPS-ryhmässä. Tuloksista tiedotetaan osallisille Wilman kautta.

 

 


 

Yhteystietoja

 

www.norssi.jyu.fi

OPS2016-koordinaattorit

yläkoulun rehtori Annamari Murtorinne, annamari.murtorinne@norssi.jyu.fi

lehtori Sari Keinonen, sari.keinonen@norssi.jyu.fi (alakoulu)

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu