Lukuvuosi 2014 - 2015

Syksy 2014

OPS-TESO elokuussa
- OPS-TESO koulun alussa (monilukutaito-ja laaja-alainen osaaminen -käsitteiden avaaminen; ainekohtaisten ryhmien työskenteleminen):

Kohti monilukutaitoa ja kielitietoista koulua? professori Minna-Riitta Luukka, JY

Motivaatio ja sen merkitys oppimisessa,  Riikka Hirvonen, tutkijatohtori JY

Motivaation merkitys kouluhyvinvoinnille ja koulu-uralle nuoruudessa, tutkijatohtori Kati Vasalampi

Syyskuussa

- OPS-ryhmä suunnittelee  ops-työn organisointia, resursointia ja yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa

loka-marraskuu

- keskustelua  oppimisen arvioinnista ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista

- lausunnon antaminen opetussuunnitelman perusteista

 

OPS-työskentely  marraskuussa

 Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen

 • Opettajakunta tuottaa ideoita opetuksen eheyttämiseksi ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseksi (luonnoksen luvut 4.4 - 4.5).
 • Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden (luonnoksen luku 4.2) mukaisia, oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja ja kokonaisuuksia.
 • Suunnitellun toiminnan tavoitteena ja lähtökohtana tulee olla laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet (luonnoksen luku 3.3) ja erityisesti oppilaan näkökulma: osallisuus, aktiivisuus, omakohtaisuus, merkityksellisyys, yhdessä tekeminen ja myönteiset tunnekokemukset.

 Pohdittavat asiat

 1. Mitä yhteistä voitaisiin tehdä ala- ja yläkoulun kanssa yhdessä?
 2. Millaisia teemoja / sisältöjä / työtapoja tulisi olla, jotka lisäisivät oppiaineiden ja opettajien välistä yhteistyötä?
 3. Mitä yhteistyökumppaneita kokonaisuuksissa voisi olla? Millaista yhteistyön tulisi olla? Yhteistyö koulun ulkopuolelle, yhteistyö monialaisesti koulun sisällä (siivoojat, terveydenhoitaja, vahtimestarit…)
 4. Minkä laajuista toiminta voisi olla (tunnit, viikot, teemapäivät tms.) Millaisia työtapoja voitaisiin käyttää?
 5. Miten oppilaan näkökulmaa koulutyöskentelyyn voitaisiin kehittää; osallisuutta, aktiivisuutta, omakohtaisuutta, merkityksellisyyttä, yhdessä tekemistä, myönteisiä tunnekokemuksia ja kouluviihtyvyyttä? Pitäisikö koulussamme olla joitakin painopistealueita? Mitä?

 

 Villit visiot vapaaksi!                                   

  

Alla pari esimerkkiä, millaisia ideoita syntyi. Anna Laukkarinen kokosi 2. ja 5. kysymysten ideoita miellekartoiksi.

   

 

 

 

YS-OPS ti 25.11. klo 14.30-16 

14.30-15.00 oppimiskäsitys, Marja Hannula alustaa

15.00-15.30 oppimisympäristöt, Raimo Nevalainen alustaa

15.30-16 työtavat, pienryhmätyöskentely ennakkotehtävän pohjalta

 

Keskusteluryhmät

Mieti jokin erityisen onnistunut käyttämäsi työtapa tai toimintamalli, joka mielestäsi täyttää OPS:n oppimiskäsitysajatuksen. Kerro siitä lyhyesti muille. Keskustelkaa esiin nousseista ajatuksista.

 

 

Kevät 2015 

Tammikuussa

KICK OFF—aineryhmien aloitustilaisuus ma 19.1.2015 klo 15.15—16.15 

 • Kevään aikana on tarkoitus yhtenäisen perusopetuksen mukaisesti tehdä osin tai kokonaan yhdessä kunkin oppiaineen ainekohtaista opetussuunnitelmatyötä.

 • Ensimmäisessä tapaamisessa sekä alakoulu että yläkoulu ovat yhdessä. Myöhemmät tapaamisajankohdat ja ryhmän koostumukset sovitte yhdessä mieleisellänne tavalla. 

 • Jokainen lukee oman oppiaineensa ainekohtaisen opetussuunnitelman 1—9 luokilta. Näin muodostuu näkemys, millä tavalla OPS on jatkumo ykkösestä ysiin ja millaisia sisältöjä eri vuosiluokilla 1—2, 3—6 ja 7—9 on. 

 • Ennakkotehtäväalueen alkupuoli (3.1—3.3) avaa OPSin tavoitteet, jotka ohjaavat kaikkien osa-alueiden laadintaa, ja esittelee tavoitteisiin kiinteästi liittyvät laaja-alaisen osaamiseen seitsemän yleistavoitetta. Vuosiluokkakohtaisissa oppiainekuvauksissa esitellään sisällöt, tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy (Tässä vaiheessa ei käsitellä vielä arviointia, oppimisympäristöjä, työtapoja ja tuen asioita). 

Ensimmäistä tapaamista varten ennakkotehtävä

Kaikki lukevat perusteiden luvut 3.1—3.3 Sen jälkeen jokainen lukee oman oppiaineensa osalta seuraavat alueet:

 • 1—2 vuosiluokat luku 13: 13.1, 13.2 ja 13.3 ja oman oppiaineesi (ryhmäsi) OPSin ainekohtainen osuus 13.

 • 3—6 vuosiluokat luku 14: 14.1, 14.2 ja 14.3 ja oman oppiaineesi (ryhmäsi) OPSin ainekohtainen osuus 14.4 -

 •  7—9 vuosiluokat luku 15: 15.1, 15.2 ja 15.3 ja oman oppiaineesi (ryhmäsi) OPSin ainekohtainen osuus 15.4 –

 Työskentelytehtävä kevääksi  

Katsokaa oppiaineryhmissä tavoitteet, niihin kiinteästi liittyvät laaja-alaisen osaamisen tavoitteet (mitkä tavoitenäkökulmat painottuvat vuosiluokilla 1–2, 3–6 ja 7–9) ja sisältöalueet ja jakakaa ne eri vuosiluokille 

Paikalliseen opetussuunnitelmaan laitetaan vain OPSin perusteissa oleva sisältö. Näin säilytetään opetuksellinen autonomia ja joustavat oppimisen ja opetuksen järjestelyt. 

Tehtävänä on siis jakaa oppiaineen tavoitteet (T1—) ja siihen liittyvät sisällöt (S1—) eri vuosiluokille. Merkitse samalla kuhunkin tavoitteeseen liittyvän laaja-alaisen osaamisen koodi (L1—).

 Oppiaineiden OPSit tallennetaan s-asemalle.

 

Aikataulu

Ensimmäinen tapaaminen alakoulu-yläkouluaineryhmä yhdessä

Aineryhmissä sovitaan 1 – 3 kokoontumista (yhdessä ja erikseen )

Työ valmiina toukokuun alkuun mennessä

 

Katso myös opetushallituksen Paikallisen työn tuki -materiaalia

 http://www.oph.fi/ops2016/tiekartta/miten_oppiaineosuudet_laaditaan

 

 

Maaliskuussa

OPS2016 OPPIMISEN ARVIOINTI uudessa opetussuunnitelmassa

Kokoontumiskerrat

3.3.2015 yläkoulu (1½ tuntia)

10.3.2015 alakoulu (3 tuntia)

13.4. yläkoulu jatkuu (1½ tuntia) 

Aloitimme perehtymisen uuden opetussuunnitelman mukaisiin arviointikäytänteisiin. Koulumme lehtori Pirjo Pollari piti aluksi esityksen aiheesta, jossa hän esitteli uusia arviointikäytänteitä. Dioihin voi tutustua alla olevasta linkistä. 

https://www.norssi.jyu.fi/ylakoulu/Arviointi/view

 Esityksen jäkleen jatkoimme eri oppiaineiden opettajien kanssa pienryhmissä arvioinnin pohdintaa.

 

HYVIÄ FORMATIIVISIA ARVIOINTI-IDEOITA -ryhmätyö 

Millaisia monipuolisia arvioinnin keinoja voisi käyttää erityisesti oppimisen aikana? 

TAVOITE yhdessä

- ideoida, kehittää ja jakaa formatiivisia arviointitapoja / -ideoita ryhmässä

- jakaa myös villejä ideoita, epäonnistuneita kokeiluja jne.

- kehitellä niitä yhdessä eteenpäin: miten toteuttaa, miten sopii eri aineisiin? 

PALAUTE antaa

- ideoita, kokeiluja jne. eteenpäin ohjaavaa palautetta 

(ITSE)ARVIOINTI

- valita yhdessä vähintään 5 kiinnostavaa, kehittämiskelpoista tapaa / ideaa

- kirjata kustakin lyhyt kuvaus

- nimetä yhdyshenkilö (jolta voi kysyä tarkemmin kuvauksesta)

 

Palautus Annamarille sähköisesti samana päivänä!

ILOA TYÖSKENTELYYN


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu