Lukuvuosi 2015 - 2016

Syksy 2015

OPS-TESOt elokuussa

Päätimme ottaa koulumme perusopetuksen opetussuunnitelman julkaisujärjestelmäksi PedaNetin 

https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops

Koulun alun kaksi TESO-päivää käytettiin lähes kokonaan opetussuunnitelman työstämiseen ja PedaNettiin tutustumiseen.  Aloimme siirtää hiljalleen PedaNettiin koulukohtaisia vielä keskeneräisiäkin OPS-tekstejä. Julkaisujärjestelmä on helppokäyttöinen. Siihen on vaivatonta tuoda valmiita tekstejä, muokata niitä ja kirjoittaa uutta.

Yleisen osan tekstien kirjoittamisesta vastaa koulumme opetussuunnitelmaryhmä. Opetussuunnitelmaryhmästä muodostettiin ns. pikkuOPS-ryhmä, jolla oli tehtävänä varsinainen tekstien tuottaminen. Tekstit käsiteltiin sitten yhdessä opetussuunnitelmatyöryhmässä.

Keväällä aloitetuista oppiainekohtaisista tuotoksista vastaa kukin aineryhmä. Teso-päivinä yläkoulun oppiaineaineryhmät ja alakoulun opettajat työskentelivät ensin yhdessä ja tarkastivat kevään tuotoksia. Sitten eriydyimme tekemään alakoulun vuosiluokkien 1- 2 ja 3 - 6 sekä yläkoulun vuosiluokkien 7 - 9 omia OPS-tekstejä.

Tavoitteena oli siirtää kunkin oppiaineen kohdalle

1. Tavoitteet, sisällöt ja laaja-alainen osaaminen luokkakohtaisesti (tehty omiin tiedostoihin jo keväällä)

2. Oppimisympäristöt, työtavat ja eriyttäminen (alkuvaiheessa)

3. Arviointi; arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit luokkakohtaisesti (tekeillä)

4. Lukuvuosisuunnitelma (aloiteltiin suunnitteleminen; kullekin oppiaineelle omaleimainen).

TESOn jälkeinen työ

OPS-työ eteni syyslukukaudella ainekohtaisten osuuksien kirjoittamisella. Opettajat purkivat vuosiluokkakokonaisuuksia vuosiluokittaisiksi. Perustetekstistä nostettiin esiin kunkin luokka-asteen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen, sisällöt, arvioinnin kohteet ja arvosanan kahdeksan osaaminen. Tiedot koottiin taulukkomuotoon, esim. vuosiluokka 7 Suomen kieli ja kirjallisuus https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops/luku13/15-4_oppiaineet/suomi/otsjav7. Tavoitteena oli, että työ olisi valmis helmikuun lopussa.

Arviointiryhmä kirjoitti pohjatekstiä OPS-ryhmää varten arvioinnista. Ensisijaisena kohteena oli syksyllä no. oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kirjoittaminen ja oman koulumme käytänteiden luominen. Tekstejä kierrätettiin opetussuunnitelmaryhmästä opettajakunnalle ja takaisin, ja näin päädyttiin kevät puolella yhteiseen ajatteluun, johon kaikki saattoivat sitoutua https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops/luku6.

Yhteistyö Jyväskylän kaupungin OPS-ryhmän kanssa jatkui vilkkaana. Olimme lähes jokaisessa tapaamisessa mukana.  Yhteistyö oli antoisaa. Koska meillä on yhteisiä opettajia mm. katsomusaineissa, käytämme tältä osin yhteistä opetussuunnitelmaa.

Opettajat työstivät omia aineosuuksiaan sekä YS-ajalla että opettajakunnalle omasta työstä vapautettuina aikoina. Hyödynsimme sekä pedagogisten opettajakokousten ajankohtia että OPS-iltapäiviä. Tälllöin oppilaat pääsivä kotiin hieman aiemmin tai tulivat kouluun vasta kello kymmeneksi.

Lokakuun alkupuolella opettajien työ lisääntyi merkittävästi. Opettajat, jotka kirjoittivat perusopetuksen opetussuunnitelmaa, saivat työkseen myös lukiokoulutuksen opetussuunnitelman. LOPS2016:den tuli valmistua samassa ajassa helmikuun loppuun! Perusopetuksen puolta oli hiottu kolme vuotta; lukio-osuus valmistuisi neljässä kuukaudessa.

Kevät 2016

Opetussuunnitelman valmistumiselle oli asetettu rajaksi helmikuun loppupuoli, jolloin opetussuunnitelmasta annettaisiin molemmissa opettajakunnissa (alakoulu ja yläkoulu-lukio) yhteinen lausunto johtokuntaa varten.

OPS-tekstit alkoivat olla valmiita. Halusimme kuitenkin opetussuunnitelmistamme elävät teokset, jotka kuluisivat käyttäjiensä sormissa: opettajien, opettajaharjoittelijoiden, oppilaiden ja huoltajien. Opetussuunnitelmastamme valmistuu vain sähköinen versio. Olimme jo syksyllä pyrkineet havainnollistamaan monia OPSin asioita erilaisin kaavioin ja kuvioin. Nyt halusimme antaa opetussuunnitelmalle vielä persoonallisemman leiman. Yleisen osan kuvitusten lisäksi kukin aineryhmä mietti oman aineensa alkuun omaa ainettaan kuvaavan tekstin ja kuvan. Ajatuksena oli innostaa käyttäjiä myönteiseen suuntaan kutakin oppiainetta kohtaan. Oppiainekohtainen kuvitus tuli vain yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmiin.

Esimerkkejä linkkien takana:

Yläkoulu

Käsityö https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops/luku13/15-4_oppiaineet/15-4-16_kasityo

Yhteiskuntaoppi https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops/luku13/15-4_oppiaineet/15-4-13_yhteiskuntaoppi

Lukio

Biologia https://peda.net/jyu/normaalikoulu/lop2/5ojoks/5-7-biologia

Vieraat kielet https://peda.net/jyu/normaalikoulu/lop2/5ojoks/5-5-vieraat-kielet/5vkea

 

Opettajat venyivät uskomattomaan suoritukseen, ja opetussuunnitelmat hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 17.3.2016.

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016 https://peda.net/jyu/normaalikoulu/lop2

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu