Oulun normaalikoulun ops2016 -työ

 

OPETUSSUUNNITELMATYÖ LUKUVUONNA  2013 - 2014

OPS-työ aloitettiin Oulun normaalikoulussa  syksyllä 2013.  Olemme tutkineet arvopohjaan ja toimintakulttuuriiin liittyviä asioita, mm. suunnitelmallista ja toiminnallista tasa-arvon edistämistä koulussa. Olemme viettäneet OPS-aiheisen TESO-päivän 22.2.2014. Myöhemmin keväällä pidimme koko opettajakunnan OPS-kokouksen 25.3.2014 ja puolikkaan TESOn 15.4.2014, jolloin aloitimme ainekohtaisen työskentelyn ja kommentoimme ops-perusteluonnosta.

 

7.10.2013 OPSIA KAHVIKUPIN ÄÄRELLÄ

Koko koulun yhteisessä Ops-tapaamisessa opettajakunnalle esiteltiin mm. ops-koordinaatioryhmä, koulun ops-aikataulua ja valtakunnallista ops-aikataulua. Lisäksi keskustelimme kahvikupin äärellä laaja-alaisesta osaamisesta ja toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavista linjauksista.

 

11.11.2013 HYVÄ KOULU KAIKILLE VANHEMPAINILTA (0-6 Linnanmaa)

Solukohtaisiin keskusteluihin meidät johdatti emeritusprofessori Rauni Räsänen teemalla ”Hyvä koulu kaikille”.

Vanhempainillan keskusteluissa esille nousseet asiat analysoitiin kirjallisten muistioiden pohjalta. Asioita tarkasteltiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen 2012 toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien linjausten mukaisesti (Luku 4. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri).

Vanhempainillan keskustelut painottuivat hyvinvointiin (41 mainintaa), vuorovaikutukseen ja osallisuuteen (39 mainintaa) ja turvalliseen arkeen (33 mainintaa) hyvän koulun kriteerejä määriteltäessä. Sen sijaan vanhempien, opettajien ja opiskelijoiden keskusteluissa eivät tulleet esille juurikaan monipuolinen työskentely, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus eikä vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen.

 

29.1.2014 vanhempainilta 8. luokkien oppilaiden vanhemmille

Vanhempainillassa keskusteltiin arvoasioista ja myös kerättiin vanhemmilta mielipiteitä otsikolla "Mitä arvostan lapseni koulussa?". Tuotoksia käytetään materiaalina paikallisen opetussuunnitelman arvopohjan kirjoittamisessa.

 

22.2.2014 PERUSKOULUN OPS-TESO

Päivä aloitettiin kertaamalla koulumme ops-työn linjoja ja valtakunnallisia asioita. Päivän työskentely painoittui ryhmätöihin. Aamupäivän ryhmätyötehtävänä oli perehtyä nykyiseen toimintakulttuuriin ja mille arvoille se pohjaa. Lisäksi mietittiin mitä toimintakulttuurissamme olisi kehitettävää.

Iltapäivän ryhmätyötehtävässä tutustuimme perusteluonnoksen lukuun 4. KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI. Ryhmissä mietimme mitä asioita Oulun normaalikoulun opetussuunnitelmaan tulisi kirjata toimintakulttuurin eri osa-alueista.

Päivä huipentui panelikeskusteluun aiheesta opetuskulttuuri ja opettajuus. Keskustelu panelissa oli mielenkiintoinen ja toivottavasti löydämme jatkossakin aikaa tämän tyyppiselle toiminnalle.

 

25.3.2014  KLO 14.30-16.00 KOKO KOULUN OPETTAJAINKOKOUS

Iltapäivä aloitettiin perusasteen rehtori Seija Blombergin puheevuorolla, jossa käsiteltiin koulumme ops-prosessia sekä tutkitiin paikallisen ops-työn tukikaaviota Opetushallituksen sivuilta. Tämän jälkeen kävimme Teso-päivän antia lyhyesti läpi. Tesopäivän antiin palataan, kun varsinainen kirjoitustyö alkaa.

Ennen kokousta opettajat olivat kussakin yksikössä(Linnanmaa 0-6,Linnanmaa 7-9 ja Koskela  1-6)miettineet, mihin aineryhmään he haluaisivat mukaan. Aineryhmäjaon pohjana oli valtioneuvon tuntijakoasetuksen mukaiset oppiaineet. Jokaisessa työryhmässä on edustus koulumme eri yksiköistä. Aineryhmät valitsivat päivän päätteeksi puheenjohtajan. Seuraavan kerran kokoonnuimme huhtikuussa, kun työryhmät kommentoivat Esi-ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta.

 

23.4.2014 KLO 13.00-16.00 PUOLIKAS TESO

Aloitimme ainekohtaisen työskentelyn. Ainekohtaisissa ryhmissä kokosimme ja kirjasimme ainekohtaisia kommentteja perusteluonnoksesta. Aineryhmän vetäjä huolehti kommenttien toimittamisesta sähköisesti 15.5.2014 mennessä Opetushallitukselle. OPS-ryhmän rehtorit puolestaan kommentoivat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnoksen yleisiä osioita ja toimittivat kommenttinsa eteenpäin Opetushallitukselle.

 

OPETUSSUUNNITELMATYÖ LUKUVUONNA 2014-2015

Lukuvuoden 2014-2015 OPS-työmme tapahtuu monella eri alueella. Näitä ovat koulun arvopohjatekstin laatiminen, tuntijakokeskustelut ja tuntijaosta päättäminen, oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutosten jalkaannuttaminen koulun käytäntöihin, mahdollisen lausunnon antaminen perusopetuksen opetussuunniteman perusteista, koulun perusopetuksen tuntijaosta päättäminen, yleisten osien kirjoittaminen ja aineryhmien OPS-työn aloittaminen. 

Lukuvuoden 2014-2015 OPS-työmme huipentuu keväällä 2015 pidettäviin OPS-messuihin. Messujen avulla tavoitamme koulun sidosryhmät, kuten huoltajat, opettajaksi opiskelevat yliopiston opiskelijat ja tiedekunnan henkilöstön. Messuilla pyrimme lisäämään vuorovaikutusta ja avoimuutta koulun opetussuunnitelmatyössä.

 

8.9.2014 klo 14.00 - 16.00 OULUN KAUPUNGIN KOKOONKUTSUMA TUNTIJAKOTAPAAMINEN

Oulun kaupungin sivistystoimi kutsui Oulun normaalikoulun rehtorit tuntijakotapaamiseen 8.9.2014. Tilaisuudessa keskusteltiin kaupungin laatiman kahden harjoituksen harjoitus A:n ja harjoitus B :n pohjalta, minkälaisia vaihtoehtoja voidaan laatia valtioneuvoston hyväksymän perusopetuksen tuntijaon pohjalta. Kokosimme pienissä ryhmissä läsnäolevien kommentteja siitä, mikä harjoituksessa A ja harjoituksessa B on hyvää, mikä toimii ja mitä puutteita harjoituksissa mahdollisesti on.

Tapaamisia pyritään kaupungin mukaan jatkamaan myöhemmin syksyllä. Oulun kaupungilla on tarkoitus päättää tuntijaosta vuoden loppuun mennessä. Oulussa on yhteinen näkemys siitä, että tuntijaon pitää olla riittävän samankaltainen eri oululaisissa kouluissa, jotta oppilaiden siirtyminen koulusta toiseen sujuu helposti, eikä  koulujen käytössä olevat erilaiset tuntijaot vaikeuttaisi esimerkiksi A2- ja B2-kielten opetuksen järjestämistä. Tulevaisuudessakin vieraiden kielten opetuksen järjestämisessä tulee tehdä yhteistyötä useamman koulun kanssa, jotta saadaan riittävät kielten opetusryhmät syntymään.

Tuntijakotapaamisssa oli mukana sekä Oulun kaupungin perusopetuksen viranhaltijoita että perusopetuksen eri järjestäjien edustajia. Norssin ops-ryhmästä palaveriin osallistuivat Seija Blomberg, Hannu Juuso ja Terhi Ylöniemi. 

 

15.9.2014 klo 14.30 - 16.00 KOKO KOULUN OPETTAJAINKOKOUS

Yhteisessä opettajainkokouksessa käsiteltiin OPS-työtä lukuvuonna 2014 - 2015. Opettajille tuotiin terveiset kaupungin tuntijakotapaamisesta ja jaettiin kaupungin laatimat tuntijakoharjoitukset A ja B. Aineryhmät kommentoivat tuntijakoa 17.10.2014 mennessä sähköpostitse Seija Blombergille. Tuntijakoharjoituksiin palataan opettajainkokouksessa 8.12.2014. Tammikuussa 2015 on tarkoitus päättää Oulun normaalikoulun opetussuunnitelman tuntijaosta.

Koulussa aletaan kirjoittaa opetussuunnitelman arvopohjaa. Sitä varten kootaan 3-4 henkilöä tekemään siihen liittyvää kirjoitustyötä. Arvopohjan kirjoittamisesta kiinnostuneet opettajat voivat ilmoittautua rehtori Seija Blombergillle 30.9.2014 mennessä.

Puolikas TESO pidettiin 14.11.2014 klo 13.00 - 16.00. Tällöin käsitellään oppilas- ja opiskeluhuoltolain toteuttamista Oulun normaalikoulussa.

Oulun normaalikoulu on mukana Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä kehittämiskouluverkostossa. Verkostossa yhteistyötä tehdään ensisijassa lähialueen koulujen kanssa. Oulun kaupungista mukana on noin 10 koulua, joiden kanssa on tarkoitus aloittaa koulujen kehittämiseen liittyvä yhteistyö. Kehittämiskouluverkoston toiminta tulee tukemaan myös Oulun normaalikoulun opetussuunnitelmaprosessia. Kehittämiskouluverkoston toimintaa koordinoimaan perustetaan Oulun normaalikouluuun oma työryhmänsä.

 

 18.2.2015 OPS-messut

http://opsmessut.blogspot.fi

Oulun normaalikoulussa oppilaiden vanhemmilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa opetussuunnitelmatyöhön. Tätä varten järjestettiin OPS-messut 18.2. klo. 17.30-19 normaalikoulun yläkoulun tiloissa osoitteessa Kaitoväylä 7. Illan aikana on mahdollisuus osallistua useisiin työpajoihin, joissa käsitellään sekä oppiainekohtaisia asioita että yleisiä opetussuunnitelmaan liittyviä kysymyksiä. Huoltajien lisäksi messuille osallistui kasvatustieteiden tiedekunnan henkilöstöä ja opiskelijoita.

Osalllistujille tarjottiin useita työpajoja, joista he itse valitsivat mieleisensä. Työpajoissa käsiteltiin niin oppiainekohtaisia kuin yleisiä teemoja. Työpajojen lisäksi illan aikana oli lyhyitä esityksiä erilaisista kiinnostavista ja ajankohtaisista teemoista. Messujen aikana oli myös mahdollisuus ostaa kahvia ja purtavaa oppilaiden myyntipisteistä. Tarkemmat tiedot ohjelmasta löytyvät osoitteesta opsmessut.blogspot.fi.

Opettajat oli jaettu työskentelemään aineryhmittäin. Aineryhmillä oli kaksi tehtävää: Esitellä ainekohtaisten opetussuunnitelman perusteiden sisältöä ja sitä, miten laaja-alaiset oppimistavoitteet linkittyvät oppiaineeseen. Näistä asioista kerättiin myös vanhemmilta ideoita ja palautetta.

 

24.2.2015 Kahdeksansien luokkien vanhempainilta

Keskustelua arvopohjasta ja ohjeet vanhemmille, kuinka voi osallistua OPS-työhön.

 

29.4.2015 OPS-kahvila

Käsitellään yleisen osan lukuja 3-12.

 

3.9.2015 Yhteinen opettajainkokous

Tuntijaosta päättäminen

 

19.9.2015 TESO-päivä

Yleisen osan ensimmäinen versio esitellään, aloitetaan ainekohtainen työskentely.

12.11.2015 Yhteinen opettajainkokous

Yleisen osan käsittely

9.12.2015 Yhteinen opettajainkokous

Ainekohtaisen osan käsittely

2016

Opetussuunitelman viimeistely

Hyväksyminen johtokunnassa


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu