OPS2016 käsitteitä

Tulevissa opetussuunnitelmissa on useita uusia käsitteitä. Osa niistä on sanoina uusia, mutta sisältävät opetusammattilaisille osin jo entuudestaan tuttuja asioita. Enemmänkin uusissa opetussuunnitelmien perusteissa tulee esille uusia painotuksia. 

Laaja-alaisessa osaamisessa yksilön kohdalla vaikuttavat aina arvot ja asenteet. Hänellä on oltava tahtoa tuoda tietonsa ja taitonsa käyttöön ja hyödyksi, jotta oma osaaminen hyödyttäisi aina myös yhdessä toimimista. Laaja-alaisesta osaamisesta on enemmän omalla sivulla.

Monilukutaito on nimensäkin mukaan muuta kuin pelkän tekstin lukemista. Ihminen lukee myös kuvia, digitaalista aineistoa, matematiikan kieltä jne. Monilukutaidosta on laaja-alaisen osaamisen yhteydessä.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet sisältyvät tulevaisuuden koulussa kaikkien oppilaiden opiskeluun. Jokaisella on oikeus osallistua yhtä oppiainetta suurempiin oppimiskokonaisuuksiaan, joiden suunnitteluun he myös itse osallistuvat. Monialaisista oppimiskokonaisuuksista on enemmän omalla sivulla.

Oppimisympäristö ja koulun työtavat nivoutuvat koulun toimintakulttuuriin. Oppimisympäristö sisältää fyysisen ympäristön ja toimintakäytännöt hyvän oppimisen onnistumiseksi. Oppimistympäristöistä ja koulun työtavoista on lisää omalla sivulla.

 

17.9.2014 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu