OPStuki 2.vaihe työpaja 1.

Tällä sivulla on aineistoa, joka oli esillä OPStuki koulutuksen toisen vaiheen 1. pajassa 12.2.2015 Raumalla varsinaisten pajaan kuuluvien diasarjojen lisäksi. Näitä ei sisällöllisesti käsitelty perusteellisesti, ne esiteltiin vain esimerkinomaisesti ja sijoitettiin osallistujien pyynnöstä tälle sivustolle.

 

TASA-ARVOINEN KOULU ON HYVINVOIVA KOULU/Rauman normaalikoulu

Hyvinvoivan koulun ajatuksia käsiteltiin 1. pajassa monipuolisesti. Rauman normaalikoulussa on meneillään hanke: Tasa-arvoinen koulu on hyvinvoiva koulu. Suunnitelma on nivottu Suomen mielenterveysseuran mielen hyvinvoinnin aineistoon, joka on vapaasti saatavilla netissä. Koko diasarja voidaan laittaa näille sivuille myöhemmin, mutta alla on diakuva eri alueista, joita hankkeessa ja myöhemminkin koulun hyvinvoinnin kehittämisessä hyödynnetään. Hyvinvoinnin eteen on tarkoitus työskenneltävä pitkäjänteisesti. PDF avaa mahdollisuuden katsoa linkit kuvista ja sanoista. Klikkaa suoraan kuvaa tai tekstiä.

 PDF Tasa-arvoinen koulu on hyvinvoiva koulu

PDF Mitä on mielen hyvinvointi?

 

TYÖYHTEISÖN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN/Rauman normaalikoulu

Oppilaiden hyvinvointiin liittyy keskeisesti myös työyhteisön aikuisten hyvinvointi. Tästä syystä pyrimme Rauman normaalikoulussa panostamaan myös siihen. Hyödynnämme prosessissamme Opettaja-lehdessä v.2003 (edellisen opetussuunnitelmauudistuksen aikaan) ollutta Maija-Leena Lappalaisen artikkelia. Hän kuvaa selkeästi hyvinvoivan ja sairaan työyhteisön tunnusmerkkejä. Voit tutustua kuvioihin PDF:n kautta.

PDF Terve ja sairas työyhteisö

 

OPPILASHUOLLON TUEN TARPEEN KAAVIO/Rauman normaalikoulu

Rauman normaalikoulun oppilashuollon kulmakivenä on kaaviokuva, jossa on kuvattu tuen tarpeessa olevaa lasta tai nuorta huolenaiheiden ryhmittelyn avulla. Ryhmittelyssä on käytetty värejä, jotka osoittavat tuen tarpeen jakautumaa avustavien tahojen mukaan. Esimerkiksi oppimiseen liittyvät asiat ovat sisäkehällä keltaisella. Lähemmin tarkasteltuna jaottelun idea aukenee helposti. Ulkokehällä on eri auttajatahoja, joiden puoleen tarvittaessa käännytään yksilöllisen oppilashuoltosuunnitelman mukaan. Yhteisöllistä oppilashuoltoa kehitetään tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia tuen tarpeiden näkökulmasta. PDF mahdollistaa kuvan tarkastelun paremmin ja tekstit näkyvät selvästi. Klikkaa suoraan kuvaa tai tekstiä.

 

 PDF Tukea tarvitseva lapsi tai nuori

MONIAMMATILLINEN JA MONIALAINEN YHTEISTYÖ/Rauman normaalikoulu

Tätä sisältöä ei käsitelty työpajassa 1, mutta osallistujia kannustettiin OPS-prosessissa hyödyntämään erilaisia kuvantamistapoja. Kyseinen kaavio ei ole Rauman normaalikoulun OPS:ssa. Työskentelyn sujuminen monialaisesti tai moniammatillisesti, erityisesti oppilashuollossa, edellyttää pohdintaa mm. omasta roolista ja asenteista ja ymmärrystä toisen lähtökohdista. Tästä kuviosta saattaa olla virikkeeksi, kun mietitään miksi yhteistyö ei suju toivotusti. PDF mahdollista kuvan tarkastelun tarkemmin ja siitä löytyy myös selittävää tekstiä. Klikkaa suoraan kuvaa tai  tekstiä.

 

PDF Yhteistyön toimivuus työryhmissä

 

TYÖRAUHAPAKETTI/Rauman normaalikoulu

Perusopetuslain mukaiset oppilaiden työrauhaan ja kurinpitoon liittyvät sisällöt on kuvattu johdonmukaisesti opettajien toiminnan tueksi. Tässä esitetyssä versiossa eivät näy tämän lukuvuoden 2014-2015 aikana tehdyt jatkokehittelyt, mutta se toimii varmaan vinkkinä yhdestä Rauman normaalikoulussa hyödylliseksi todetusta kuvaustavasta. PDF sisältää aineiston kokonaisuudessaan. Klikkaa suoraan kuvaa tai tekstiä.

 

PDF Työrauhapaketti

 

TYÖRAUHAPAKETTIIN SISÄLTYVIÄ LOMAKKEITA

Työrauhapaketissa on keltaisella kuvakkeella  viittaus tarvittaviin lomakkeisiin. Näitäkin on saatettu kehittää lisää lukuvuoden 2014-2015 aikana. Alla olevista kuvakkeista avautuvat PDF-versiot lomakkeista.

 

 

KÄSITTEISTÖN ON OLTAVA LINJASSA KOKO OPETUSSUUNNITELMASSA/Rauman normaalikoulu

Työpajassa pohdittiin myös jonkin verran opetussuunnitelman kirjoittamistyön haasteita. Todettiin, että koko asiakirjassa on löydyttävä linja perusteista, koulun arvoihin. Niihin pohjautuvat kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet, joiden kautta koulun toimintakulttuuri muotoutuu. Tässä taas näkyvät paikalliset painopisteet, jotka liittyvät laaja-alaiseen osaamiseen, monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja opetukseen eri vuosiluokilla. Yhdenmukaisuus on hyvä pitää mielessä koko prosessin ajan. Alla on tähän liittyvä Rauman normaalikoulussa opetussuunnitelmaprosessin pohdinnassa käytetty dia. Paremman näkymän saat, kun klikkaat kuvaa tai PDF-tekstiä.

PDF Käsitteiden linjaus opetussuunnitelmassa

 

TOIMINTAKULTTUURI/Rauman normaalikoulu

Rauman normaalikoulun toimintakulttuuri on esitetty v.2004 opetussuunnitelmassa alla vasemmalla olevalla kuvalla. Vieressä oikealla on kuvaus opetussuunnitelman perusteiden 2014 oppivasta yhteisöstä. Meillä on  perinteet yläpuolella olevien sisältöjen kehittämisessä. Normaalikoulussa on ollut pitkään kielipainotteista opetusta, oppilaskunta on toiminut liki 20 vuotta vuosiluokilla 1-6 ja Vihreä lippu-ympäristöohjelma on vakiintunut koulun toimintaan. Nykyinen, vuosiluokat 1-9 käsittävä, yhtenäiskoulu jatkaa näillä linjoilla. Kuvan alalaidassa oleviin asioihin on keskitytty erityisesti parin viime vuoden aikana. Edellä on kuvattu hanketta "Tasa-arvoinen koulu on hyvinvoiva koulu", joka käsittelee kahta sisältöaluetta. Monipuoliseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen on panostettu oppimisympäristöjä kehittämällä. Meillä on mm. luokkia ilman pulpetteja ja oppilaskäyttöön on hankittu paljon tablettikoneita.

Normaalikoulun opetussuunnitelmaan tuleva toimintakulttuurin kuvaus on vielä kesken. Todennäköisesti hyödynnämme vuoden 2014 opetussuunnitelman pohjakuvaa. Siinähän on jo kuvattu uuteen opetus-suunnitelmaan nähden olennaisia käsitteitä. OPS työpajassa 1 pyrittiin esittämään, että aikaisemmin laadittu opetussuunnitelma 2004 sisältää paljon aineistoa ja tekstiä, joka voidaan päivittää perusteiden 2014 mukaiseksi.  Kuvasta tai PDF-tekstistä näkee toimintakulttuurikuvat selkeämmin. Klikkaa kuvaa tai PDF-tekstiä.

PDF Toimintakulttuuri 2004 ja perusteet 2014

 

ESI-ja PERUSOPETUKSEN KESKEISTEN KÄSITTEIDEN VERTAILUA/Työpaja 1./12.2.2015

Työpajassa vertailtiin toimintakulttuurin käsitteitä ja laaja-alaisen osaaminen alueita esi- ja perusopetuksen välillä. Näitä dioja ei ole jaettu AVI:n kautta koulutukseen osallistuneille. Klikkaa PDF-tekstiä, niin näet diat.

PDF Keskeisten käsitteiden vertailua esi- ja perusopetuksen perusteissa

 

TYÖPAJASSA KÄYTETTYJÄ TAI MAINITTUJA TYÖALUSTALINKKEJÄ/Työpaja 1./12.2.2015

Tyopajassa käytettiin yhteisistä työalustoista Poppletia ja Todaysmeetiä. Aikaisemmissa 1. vaiheen työpajoissa on käytetty mm. Padletia. Alla oleviin dioihin on koottu joitakin työalustoja, joista saimme vinkkejä mm. osallistujilta. Lisäksi suositellaan tutustumista Matleena Laakson esittelemiin erilaisiin työkaluihin ja niiden käyttöön. PDF:n avaamalla tai kuvaa klikkaamalla pääset suoraan sivustoille avaamaan linkit.