Savonlinnan normaalikoulun ops2016- työ

Koulumme ops- työryhmä luotiin keväällä 2013.

Työryhmässämme toimii viisi opettajaa, jotka edustavat yhtenäiskoulun hengen mukaisesti mahdollisimman monipuolisesti eri oppiaineita ja luokka-asteita.

 

Savonlinnan normaalikoulun ops-prosessi 

(kuvan kautta P.P.-esitykseen)

 

ops kuva2.png 

 

 

P.P.-esitys käynnistyy kuvaa klikkaamalla.

Ops-työryhmän vanhempainilta-ideointia

 

Työryhmämme kokoontuu n. kerran kuukaudessa tai useammin ajankohtaisten asioiden niin vaatiessa.

Tälle sivulle laitamme joitakin esimerkkejä opetussuunnitelmatyömme sisällöistä.

Suurena haasteena ops-ryhmässämme/työyhteisössämme sekä laajemmin valtakunnallisesti ; kuinka aidosti teemme opsia sekä liitämme sen aidosti yhtaikaa toimintakulttuurin muutokseen siten että koko työyhteisö + muut sidosryhmät olisivat OSALLISIA. Kuinka ops muodostuisi ELÄVÄKSI työkaluksi, jota päivitämme jatkuvasti, emmekä 10 v. sykleissä?

OPS-prosessin tueksi otsikon alta löytyy P.P.- esityksiä ym. ops-prosessimme varrelta hyödynnettäväksi omaan paikalliseen ops-työhön

Syksyllä 2014 pyrimme varaamaan enenevässä määrin Teso- ja yt-aikaa ops-prosessityölle. OPSISTA-tuokiot pyrkivät antamaan ajankohtaista tietoutta ja käsitteiden avaamista kaikille työyhteisössä teemoissa toimintakulttuuri, oppiminen ja opettajuus. FCR-hankkeemme on tuonut mahtavasti juuri oikeaan ops:in uudistamisen aikaan uudenlaista tvt:n opetuskäyttöä, yhteisopettajuutta sekä jakamisen kulttuuria työyhteisöömme.

 

Savonlinnan normaalikoulun ops- prosessin kuvaus lukuvuosi 2013-2014

 
Kokoukset n. kerran kuussa tai tarvittaessa ajankohtaisten asioiden ilmetessä.
 
Ops2016- työn ohella olemme hoitaneet myös nykyisen opetussuunnitelman päivitystä.
 
 
Esimerkki lukuvuosisuunnitelmasta:
 
 
1. Opiskelijoiden osallisuus/Perusharjoittelu 2013 
 
Ennakkokysymykset
 
- mitä tietoja ja taitoja oppilaat tarvitsevat opintoja jatkaessaan ja myöhemmin elämässään?
 
- oppilaskunnan kanta pyydettävä jatkossa
 
- info ryhmänohjauksessa ops 2016-prosessista
 
 
2. Vanhemmat/Vanhempainilta tammikuu /helmikuu 2014
 
 
- tavoitteena, että vanhemmat jakavat ajatuksia ja kommentoivat tulevaa opsia toiminnallisesti.
 
- eri sidosryhmät mukaaN
 
- sisältö suunnitellaan keväällä 2014 , mutta toteutus siirretään syksylle 2014
 
Alustavaa ideiointia vanhempainiltaan:
 
1)  Sekaryhmät ( ylä- ja alakoulun vanhemmat sekaisin)
 
2) Lyhyt alustus tulevaisuuden oppimisesta ja laaja- alaisesta osaamisesta
 
- video   / tukimateriaali
- oppilaan puhe- oppilaskunta
- vanhemmat
- opiskelijanäkökulma
- oman koulun opettajanäkökulmia
 
 
Pyydetty etukäteen kirjallisena/sähköisenä. Aiheena oppilaiden myöhemmin tarvitsemat tiedot ja taidot.
 
 
3)   Sidosryhmien vetämät toimintapisteet
-hyvinvoiva ihminen/ elinikäinen oppiminen
- ops- työryhmä sai kotitehtäväksi pohtia muita teemoja sekä mahdollisia teeman toteuttajia
 
 
 
3. Opettajille / henkilökunnalle keväällä 
 
OPS- TESO (3h)
 
 
 
 
 
4. Ops - perusteluonnoksen lausunnot 
 
- esiopetus viimeisin
- huhtikuu 2014 perusopetus
 
 
 
5. OPSISTA!- TUOKIOT
 
- tuokiot opekokouksissa vaihdellen ops- työryhmäläiaten vetovastuuta
 
Tavoitteena avata osallistavien työtapojen kautta uutta ops- työprosessia ja käsitteitä sekä luonnostekstiä. Avainsanoja ops- prosessissa on osallisuus. Tärkeää keksiä myös työyhteisössä tapoja, joilla osallistetaan ja sitoutetaan kaikki ops- työhön. Ei vain työryhmän asia! 
 
OPS-työryhmän jäsenet vetävät tuokiot vuorotellen. Ops- koordinaattori kouluttaa ja tuo lisäinfoa ops- prosessista jatkuvasti työryhmään.
 
Aiheita tuokioille mm.
1. ENorssi - seminaari Jyväskylässä 
2. Toimintakulttuuri 
3. Laaja-alainen osaaminen
4. MONILUKUTAITO
 
 
 
Teksti : Merja Kuosmanen, lehtori, Savonlinnan normaalikoulu 
merja.kuosmanen@uef.fi
 
 
 

 

 

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu