Oppiaineet ja arviointi

Opettajainkokouksen aiheena 14.4.2015 Tuntijako ja aineryhmien työ:

 

  • Jokainen alakoulun linja / yläkoulun aineryhmä perehtyy uuteen tuntijakoon ja esittää näkemyksensä liitteessä olevaan tuntijakoon ( perustuu Turun kaupungin päättämään tuntijakoon). Tuntijako on liitteenä.   Punaisella merkityt ovat rehtoriryhmän tekemiä muutoksia kaupungin tuntijakoon. Johtava rehtori esittää Turun normaalikoulun perusopetuksen tuntijaon hyväksyttäväksi tiedekunnalle. Kokouksessa on varattu aikaa tuntijaon käsittelyyn, ryhmien ei tarvitse kokoontua etukäteen.
  • Tuntijakoa käsitellään uudelleen syyskuussa 2015 opettajainkokouksessa

 

Miten saadaan yleiskäsitys  eri aineiden OPS:sta:

  • Jokainen aineryhmä kertoo haluamallaan tavalla opettajainkokouksessa lyhyesti uuden opetussuunnitelman tärkeimmät muutokset kyseisen oppiaineen opiskeluun -> kaikille jäsentyy yleiskuva siitä, mitä uusi ops tuo tullessaan eri oppiaineisiin. Sopikaa aineryhmissä etukäteen, kuka esittelyn hoitaa.

 

Lukuvuonna 2015-16 käsiteltäviä kysymyksiä, aineryhmien työskentelyn avuksi:

 

Miten lisätään arvioinnin vuorovaikutteisuutta?

Miten lisätään oppilaan osallisuutta?

Miten taataan arvioinnin jatkuvuus? (formatiivinen arviointi)

Miten taataan vieraskielisten oppilaiden arvioinnin oikeudenmukaisuus ja oikeellisuus?

Miten koulussa jaetaan arviointitietoutta ja  -käytänteitä?

Miten arvioinnista saadaan kannustavaa?

Miten monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja laaja-alaista osaamista arvioidaan?

Miten pidetään huoltajat mukana arvioinnissa?

Miten lisätään opettajien yhteistyötä arvioinnissa?

Miten oppilaan arviointi vaikuttaa oppilaan opetukseen?  Miten tulokset saadaan paranemaan?

 

Opettajainkokous keväällä 2016:

Aineryhmät antavat palautetta toisen aineryhmän ops-työstä ops-työkalua käyttäen; mm. arviointikäytänteiden arviointi!

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu