Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys määritellään Opetushallituksen Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi (14.11.2012) luvussa 2 seuraavasti:

- Oppiminen on oppilaan aikaisempiin tietoihin, taitoihin ja kokemuksiin pohjautuvaa päämääräsuuntautunutta toimintaa.

- Oppilas on aktiivinen toimija: asettaa tavoitteita, ratkaisee ongelmia itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa.

-  Oppilas reflektoi oppimisprosessejaan, kokemuksiaan ja tunteitaan.

-  Oppiminen on erottamaton osa yksilön kokonaisvaltaista elinikäistä ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.

-  Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisryhmän, opettajan, kouluyhteisön jäsenten, koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri yhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä: yksin, yhdessä tehden, suunnittelua, ajattelua,  tiedon hankintaa ja arviointia.

- Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan (vrt. omien ja toisten tunteiden tunnistaminen).

- Tavoitteellinen oppiminen on taito > omista oppimisprosesseistaan tietoinen oppilas > itseohjautuvuus > kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestään oppijana ohjaavat oppmisprosessia.

 

9.2.2014/UIK


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu