OPS-prosessin aikataulutus

Aika

Aihe

Sisältö

Osallistujat

27.9.2011

Arvokeskustelu 1

"Ihminen edellä vai edessä"

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun arvot

 

Rehtorit

Opettajakunta

Henkilökunta

Juha Lahtinen/ sininen kolmio

14.8.2012

Arvokeskustelu 2

"Arvot ansaitsemme - vähäisiä sanoja arvoista ja merkityksistä"

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun arvot

Miksi koulussa tarvitaan erilaisia opettajia?

Rehtorit

Opettajakunta

Henkilöstö

Juha Lahtinen/ sininen kolmio

14.9.2012

Kodin ja koulun päivän aamukahvit ja avointen ovien päivä

Kodin ja koulun yhteistyön edistäminen sekä koulumme oppilaiden huoltajien näkemykset valtakunnalliseen opetussuunnitelma- uudistukseen:

1. Mikä tai mitkä asiat ovat hyvin Suomen koulujärjestelmässä?

2. Mitä suomalaisessa koulujärjestelmässä pitäisi muuttaa?

Huoltajat

Rehtorit

Opettajat

Henkilöstö

11.10.2012

Ops-työryhmän kokous

Miten työskentelemme yhdessä, mitkä ovat yhteiset tavoitteemme ja mitä muutoksia pyrimme saamaan aikaan ops-työssämme seuraavan ops-prosessin aikana?

Ops-työryhmä

21.11.2012

Yksikkökokous

Mitä on tapahtunut kansallisella tasolla opetussuunnitelmatyössä?

Rehtorit

Opettajat

Henkilöstö

16.1.2013

Ops-työryhmän kokous

Millaista koulutusta tarvitsemme ja miten sitä järjestämme?

Opetussuunnitelma-koulutuksen suunnittelua: opetussuunnitelmatyöpajat 1−3 helmikuussa 2013

Ops-työryhmä

7.2.2013 ja 11.2.2013

Ops-työryhmän kokoukset

Opetussuunnitelmatyö-pajojen suunnittelu: 

Mikä muuttuu?

Miten käynnistämme keskustelun toimintakulttuurin muutoksesta, oppimiskäsityksestä, laaja-alaisesta osaamisesta jne?

Ops-työryhmä

26.2.2013

Opetussuunnitelmatyö-paja 1 -koulutus

Toimintakulttuurin muutos ja laaja-alainen osaaminen:

Ajattelu ja oppiminen sekä oppiva yhteisö, monipuolinen työskentely, vuorovaikutus, kulttuurinen osaaminen ja ilmaisu sekä vuorovaikutus ja osallisuus

Ops-työryhmä

Rehtorit

Opettajat

27.3.2013

Opetussuunnitelmatyö-paja 2 –koulutus

Toimintakulttuurin muutos ja laaja-alainen osaaminen:

Itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus sekä hyvinvointi ja turvallinen arki,

monilukutaito,

tieto- ja viestintäteknologian osaaminen sekä kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus

Ops-työryhmä

Rehtorit

Opettajat

28.3.2013

Opetussuunnitelmatyö-paja 3 -koulutus

Toimintakulttuurin muutos ja laaja-alainen osaaminen: Työskentely, opiskelu ja työelämässä tarvittava osaaminen, osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus,

vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen

 

 

Ops-työryhmä

Rehtorit

Opettajat

14.5.2013

Ops-työryhmän kokous

Lukuvuoden 2013−2014 opetussuunnitelmaprosessin suunnittelu

 

Rehtorit

Ops-ryhmä

12.8.2013

Lukuvuoden 2013−2014 aloitustilaisuus

OPStuki 2016 – Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutuksen esittely

 

Opettajat

Rehtorit

Opettajankoulutuslaitoksen edustus

13.8.2013

Opetussuunnitelmakou-lutustilaisuus

Missä mennään meidän koulussamme?

Miten Viikin normaalikoulun keskeiset arvot näkyvät arjessa ja oppiainekohtaisessa työskentelyssä nyt ja lähitulevaisuudessa?

Mitkä asiat toimivat arjessa ja ops:ssa, mihin asioihin toivotaan muutosta – mitkä asiat tulevat muuttumaan joka tapauksessa?

 

Ops-työryhmä

Rehtorit

Opettajat

25.9.2013

Etelä-Suomen aluehallintoviraston OPS Kick-off! Heurekassa

 

OPS 2016 – Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutuksen esittely

Millainen on tulevaisuuden koulu oppilaiden mielestä? Mitä tietoja ja taitoja tulevaisuuden koulussa pitäisi opettaa luokanopettajiksi opiskelevien opiskelijoiden mielestä?

E1-6-luokkien kuoro

9. luokan oppilas Luokanopettajiksi opiskelelevat opiskelijat

Opettajat

26.9.2013

Kodin ja koulun päivän aattoilta,

OPS-ilta huoltajille

 

Opetussuunnitelmat uudistuvat - OPS 2016,

Arvokyselyn esittely,

OPStuki 2016-tukikoulutuksen esittely,

Oppilasesityksiä,

OPS-työpistetyöskentelyä

Ops-työryhmä

Oppilaat

Huoltajat

Opettajat

24.10.2013

Ops-työryhmän kokous

Miten Kodin ja koulun päivän aattoillassa huoltajien antama palaute otetaan huomioon koulumme  opetussuunnitelmassa ts. miten palaute muuttaa koulumme opetussuunnitelman

a. yleistä osaa

b. ainekohtaista osaa

c. arviointia

d. arkea?

Ops-työryhmä

5.11.2013

OPS-koulutustilaisuus

Miten huomioimme Kodin ja koulun päivän aattoillassa huoltajien suullisesti antaman palautteen tulevassa opetussuunnitelmassamme?

Miten ko. palaute muuttaa koulumme opetussuunnitelman

a. yleistä osaa

b. ainekohtaista osaa

c. arviointia

d. arkea?

 

Ops-työryhmä

Opettajat

20.11.2013

Ops-työryhmän kokous

Wilman arvokyselyn tulokset ja avoimet palautteet (huoltajat)

 

Ops-työryhmä

13.1.2014

Ops-työryhmän kokous

Voimassa olevan koulukohtaisen opetussuunnitelmamme yleisen osan analysointia

 

Ops-työryhmä

27.1.2014

Opetussuunnitelma-koulutustilaisuus

Wilman arvokyselyn tulokset ja avoimet palautteet (huoltajat, oppilaat ja opiskelijat),

Voimassa olevan vuoden 2004 koulukohtaisen opetussuunnitelman yleisen osan käsittelyä opettajakunnan kanssa,

Oppilaskunnan edustajien kuuleminen

Ops-työryhmä

Yläluokkien oppilaskunnan oppilasedustajat

Opettajat

Rehtorit

28.2.2014

Opetussuunnitelma-

koulutustilaisuus

Ajankohtaisia kuulumisia valtakunnallisesta ja koulukohtaisesta ops-työstä ja OPStuki 2016 -tukikoulutuksesta

Luento-osuudet:

"Diginatiivien aivot"

"Opiskelumotivaation tukeminen"

Ops-työryhmä

Opettajat

Rehtorit

 

Mona Moisala/HY

Anni Loukomies

17.3.2014

Ops-työryhmän kokous

Ops-koulutustilaisuuden 27.1.2014 opettajaryhmien voimassa olevan koulukohtaisen ops:n koonnit

Lukuvuoden 2014-2015 ops-prosessin ja koulutustilaisuuksien suunnittelu

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kommentoinnit huhtikuussa 2014

Ops-työryhmä

huhti-toukokuu 2014

OPS 2016

www.oph.fi/ops2016

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosten kommentointi 15.4.-15.5.2014

Rehtorit

Ops-työryhmä

Opettajat ryhmittäin

7.5.2014

Ops-työryhmän kokous

Tuntijako

Helsingin kaupungin tuntijakoehdotus

Ops-työryhmä

25.8.2014

Opetussuunnitelma-

koulutustilaisuus

OPS2016 - Koulu rakentaa muutosta

Opetusneuvokset Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen, OPH

Opettajat

eNorssin OPStuki 2016 -kouluttajat

28.8.2014

Ops-työryhmän kokous

Lukuvuoden koulutuskalenteri ja ops-prosessin suunnittelu

Koulutuspäivän 19.11.2014 suunnittelu

Ops-työryhmä

7.10.2014

Ops-työryhmän kokous

Koulutuspäivän 19.11.2014 toteutus ja työnjako

Keskustelua tuntijaosta ja valinnaisaineista

Ops-työryhmä

19.11.2014

Opetussuunnitelma-

koulutustilaisuus

Paikallisen tason kysymykset

Oph:n luonnostekstit 15.4.2014

"Perusteista opetussuunnitelmaksi"

Ops-työryhmä

Opettajat

Henkilöstö

12.1.2015

Opetussuunnitelma-

koulutustilaisuus

OPS2016

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Arviointi

Opetusneuvos Erja Vitikka

eNorssin OPStuki 2016 -kouluttajat

ops-tiimi

14.1.2015

Ops-työryhmän kokous

Luvut 1-12

Ops-työryhmä

15.1.2015

Taito- ja taideaineiden opettajat

Valinnaiset aineet vuosiluokilla 7-9

Yläluokkien opettajat

31.1.2015

Opetussuunnitelma-

koulutustilaisuus

TESO: OPS 2016

Luvut 1-12 

Oppiaineet

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ja Normaalilyseon henkilökunta

26.3.2015

Opetussuunnitelma-

koulutustilaisuus

 Tuntijako

Oppiainetyöryhmät

Ops-työryhmä

Opettajat

 9.4.2015  Ops-työryhmän kokous

Tuntijako

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Koulutuspäivän suunnittelu

 Ops-työryhmä

 

21.4.2015

Opetussuunnitelma-

koulutustilaisuus

Oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt

ePerusteet

Ops-työryhmä

Opettajat

12.5.2015

Opetussuunnitelma-

koulutustilaisuus

 Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Hannele Cantell

Ops-työryhmä

Opettajat

Henkilöstö

 

 22.4.2015/UIK


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu