Prosessin käynnistäminen

Opetussuunnitelmatyöskentelyä voidaan ajatella tai kuvata esimerkiksi prosessina, jonka aikana tapahtuu koulun toiminnassa ja arjessa edistymistä.  Opetussuunnitelmaprosessin eri vaiheiden suunnittelu ja organisointi takaa työrauhan ja prosessin etenemisen.  Hyvällä prosessilla on alku, keskikohta ja lopetus. Ops-prosessi vaatii aikaa. Organisoinnissa keskeistä on aikabudjetointi  ts. milloin kunnan, seutukunnan tai koulun ops-työtä tehdään. Ajoitussuunnitelma helpottaa prosessin toteutumista ja kaikkien osapuolten työskentelyä.

Opetussuunnitelmatyön aloittaminen on haasteellista, koska työ koetaan usein kouluun ulkoapäin tulevana ylimääräisenä työtehtävänä pikemminkin kuin koulua muuttavana toimintona tai prosessina. Koulun tasolla työtehtävistä sopiminen sekä rehtori-, työryhmä- ja opettajatasolla on keskeistä. Selkeät roolit ja tehtävänkuvaukset selkiyttävät työskentelyä. Oleellista on myös suunnitella ja organisoida, miten työtä jaetaan, kuka ja ketkä osallistuvat prosessin eri vaiheisiin, miten työskennellään ja miten ops-työ on merkitty talousarvioon.

Nykypäivän koulussa yksi oleellinen kysymys lienee, miten saada kaikki opettajat mukaan osallistumaan ops-työhön. Todellinen tarve on luonnollisesti paras keino saada opettajat sitoutumaan. Tarpeita voisivat olla esim. oman koulun toimintakulttuurin ja oman työn kehittäminen, kaikkien työhyvinvoinnin lisääminen, laadukkaamman opetuksen kehittäminen jne.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa toteutettiin kevätlukukaudella 2011 täydennyskoulutuskysely, jonka avulla haluttiin selvittää opetushenkilöstön (luokan-, aineen- ja erityisopettajien) täydennyskoulutustarpeita. Opettajat vastasivat kyselyyn, jossa kysyttiin heidän ensisijaisia täydennyskoulutustarpeitaan mm. koulutuksen aiheista ja sisällöistä, koulutuksen kestosta ja toteutustavoista. Tämän kyselyn tuloksena opetussuunnitelma nousi yhdeksi koulumme opetushenkilöstön koulutustarpeista. Opettajat toivoivat opetussuunnitelman ohella täydennyskoulutusta myös tieto- ja viestintäteknologiasta ja eriyttämisestä. Ops-prosessi edellyttää yhteistä tahtoa, tietoisuutta ja visiota siitä, mitä, miten ja miksi ops-työtä tehdään.

Opetussuunnitelmatyöhön osallistuvat ovat kaikki asiantuntijoita. Erilaisuuden ja keskeneräisyyden arvostaminen nousee keskiöön. Tuen antaminen ja saaminen on tärkeää.

Tiedottaminen on yksi opetussuunnitelmatyön haasteista, koska tietoa tulee sekä koulun sisältä että ulkoapäin, kun työ etenee samanaikaisesti valtakunnallisella tasolla, paikallisella tasolla ja koulun tasolla. Tiedon hallitseminen ja jakaminen nousee keskeiseksi asiaksi heti prosessin alusta alkaen.

Koska opetussuunnitelmatyössä yhtä arvokasta on prosessi kuin kirjoitettu dokumentti, on työskentelyssä sallittava aikaa keskustelulle ja ajatustenvaihdolle nk. informaation tuottamiselle. Opetussuunnitelman kokoaminen ja opetussuunnitelmatekstsin kirjoittaminen on vain yksi vaihe – prosessin viimeinen vaihe. Kirjoitustyötä tulisi jakaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Kun opetussuunnitelma on kirjoitettu,  käydään läpi tarvittavat lausuntokierrokset. Palauteille ja niistä johtuville korjauksille olisi muistettava myös varata aikaa. Kun opetussuunnitelman ajoitussuunnitelma on tehty prosessin alussa, on myös muistettava, että työ lopetetaan. Opetussuunnitelmatyössä on kysymys prosessista. Kun uutta opetussuunnitelmaa on kokeiltu riittävän kauan aikaa, voidaan tehdä tarvittavat muutokset ennalta sovitulla tavalla ja kokoonpanolla.

Opetussuunnitelmatyön voisi aloittaa nykytilan kuvauksella ja arvioinnilla: Mikä nykyisessä valtakunnallisessa, paikallisessa ja koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa toimii ja mikä ei? Uuteen prosessiin lähdettäessä on hankittava etukäteistietoa mahdollisimman paljon (www.oph.fi/ops2016). Opetussuunnitelmatyössä keskeistä on niin tieto- kuin normiperustan lisääminen.

Sidosryhmäyhteistyö ja verkoston luominen on tärkeää, koska tiedon jakaminen on välttämätöntä (www.enorssi.fi). Nykypäivänä tieto syntyy yhä useammin erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa. Kunnan ja koulun oppilaat ja huoltajat on tärkeää ottaa mukaan ops-työhön heti prosessin alusta alkaen.

9.2.2014/UIK

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu